درج مطلب

تشکر از تمامی عزیزانی که در ایام بیماری کرونا
به هر نحوی در کنار معاونت فرهنگی 
به برگزاری هر چه بهتر برنامه ها کمک کردند ...