جلسات شورای دبیران

جدول زمان بندی جلسات شورای دبیرانن

 

روز

تاریخ

ساعت

دستور جلسه

چهارشنبه

23/5/98

10:30 الی 13:30

آغاز سال تحصیلی 99-98  -  بررسی چشم انداز یک ساله

شنبه

11/8/98

17:00 الی 20:00

برسی روند تدریس – نمرات مستمر – برگزاری آزمون ها و

استماع نظرات همکاران محترم

دوشنبه

30/10/98

17:00 الی 20:00

گزارش دپارتمانها – برگزاری آزمون ها

استماع نظرات همکاران محترم

شنبه

13/2/99

18:00 الی 22:00

مراسم گرامی داشت روز معلم و افطاری