لیست امتیازهای فعالیت های فرهنگی

 

بخش اول : مراسم

 

امتیاز هر مرتبه شرکت در مراسم

جمع امتیازهای قابل کسب

زیارت عاشورا

15

600

شرکت در جلسات کانون قرآن و کانون هم اندیشی

15

150

 

 

بخش دوم : فعالیت و مشارکت

 

حداکثر امتیاز قابل کسب در هر دوره

تعداد دوره های مجاز فعالیت

جمع امتیاز قابل کسب

ملاک امتیاز دهی

همیاران فرهنگی

100

2

200

نظم شرکت در جلسات

هر مورد پیشنهاد اجرایی

مسئولیت پذیری

کتابخانه

50

8

400

مطالعه‌ی فعال کتب کتابخانه(هر ماه یک کتاب)

مسابقات کتابخوانی

خلاقیت ها

50

4

200

ارائه مطالب مفید علمی و فرهنگی

شرکت در برنامه های فرهنگی و مسابقات آنلاین و ...

 

 

بخش سوم : مسابقات و نفرات برتر

مسابقات فرهنگی

 خارج از مدرسه

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

منطقه

300

200

50

استان

350

250

100

کشور

400

300

200

 

 

برگزاری مسابقات

در سطح مدرسه

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

فرهنگی(قرآن ، اذان و ...)

200

100

50

ورزشی

200

100

50

مجموعه مسابقات دهه­ی فجر

200

100

50

 

 

فرد برتر اخلاقی ماه مدرسه(حداکثر 2 ماه)

مقام اول

100

مقام دوم

80

مقام سوم

60

 

لیست امتیازات فعالیت های آموزشی

 

نیمسال اول

نیمسال دوم

معدل

میان نوبت اول

نوبت اول

میان نوبت دوم

نوبت دوم

185/17

50 امتیاز

___

___

___

100 امتیاز

50 امتیاز

50 امتیاز

150 امتیاز

200 امتیاز

150 امتیاز

100 امتیاز

200 امتیاز

250 امتیاز

250 امتیاز

200 امتیاز

300 امتیاز

300 امتیاز

350 امتیاز

300 امتیاز

450 امتیاز

 

 

نیمسال اول

نیمسال دوم

درصد

هماهنگ 1 و2

هماهنگ 3 و 4

از 60 تا 70

100 امتیاز

100 امتیاز

از 70 تا 80

150 امتیاز

150 امتیاز

از 80 تا 90

250 امتیاز

250 امتیاز

از 90 تا 100

300 امتیاز

300 امتیاز

سقف امتیاز

هر سه پایه

نیم سال اول آموزشی

1250 امتیاز

نیم سال دوم آموزشی

1350 امتیاز

فرهنگی

3200 امتیاز

اخلاقی

200 امتیاز

مجموع

6000 امتیاز