درباره

مدرسه تلاش با بهره مندی از فضای مناسب و نیروی انسانی توانمند و متخصص در سال 1371 تأسیس گردید .

مجتمع فرهنگی و آموزشی تلاش با مجموعه‌‌ای از ارزشهای متعالی بعنوان یک نهاد خدمت رسانی، افتخار دارد تا با استقرار نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:2000  و تعهدبه بهبود مستمر در راستای جلب رضایت اولیاء و دانش آموزان و ارتقاء سطح آگاهی آنان بکوشد، که در این راستا رئوس خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد :

1- جلب رضایت اولیاء و دانش آموزان

2- تعهد به انطباق با قوانین و مقررات آموزش و پرورش

3- آموزش و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان ، دبیران و سایر ذینفعان