اهداف و برنامه ها

با مجموعه‌‌ای از ارزشهای متعالـی بعنوان یک نهاد خدمت رسانی، افتخــــار دارد تا بـا استقرار نظام مدیریت کیفیت و تعهد به بهبود مستمـــر در راستای جلب رضایت اولیـاء و دانش آمـوزان و ارتقاء سطــــح آگاهـی آنان بکوشـــد، که در این راستا رئوس خط مشی کیفیت خـود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد :

.جلب رضایت اولیاء و دانش آموزان

تعهد به انطباق با مقــررات آموزش و پرورش

آموزش و ارتقاء سطح آگاهــــی کارکنان ، دبیران و سایر ذینفعــان

اهداف :

ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی علمی دانش آموزان در المپیادها ، مسابقات علمی و فرهنگـــی ورزشی در سطح منطقه ، استان و ...  

ایجاد زمینه های شکوفایی تربیتی دانش آموزان بر اساس شناخت صحیح ویژگیهای دوره نوجوانی و تلاش در جهت مرتفع ساختــن نگرانیهای  سازنده اولیاء

 استفاده از تکنولوژی مهندسی آموزش جهت ارتقاء سطح علمی بر پایه میان بافتهای مفقــوده نظام آموزشی 

ایجاد فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینـــــه های مختلف علمی و آزمایشگاهی  

 

اهداف بلند مدت ( سه ساله )

در مجموع دانش آموزانی که سه سـال خود را با ما سپری می کنند در یک نمای کلی ویژگی های زیر را کسب می کنند:

1-  معمولاً آشنایی خوبی با مقولـــــــه ادب پیدا نموده اند و عموماً قضاوت های اجتماعی در مورد آنان مودب بودن آنها را

گواهی می دهد .

2- آموزش های لازم درخصوص رسیــدن به نظم درونی و توان منظم اندیشیدن را می بینند و بویژه در سال سوم از حیث

قدرت درک ضوابط مدرسه در شرایط مطلــــوب قرار می گیرند که رفتارهای آموزشی و فعالیت های فرهنگی و پرورشی

آنها مورد تائید اولیای گرامی قرار دارد .

کوشش می شـــود دانش آموزان در پایان سال سوم تا حد امکان اطلاعات لازم دینی و مذهبی و آموزش های مربوطه را

کسب نموده باشنــــــد. معمولاً در پایان یک دوره سه ساله دانش آموزان تلاش به طور نسبی برخوردار از مجموعه ای از

باورها و اعتقادات سالـــــم و بدون افراط و تفریط در حوزه دین می باشند. معمولاً دانش آموزان تلاش دچار گسیختگی در

ارتباط با خانواده و درگیر شدن با عوامل واگرایی خانوادگی نیستند.

 دانش آموزان در پایان سال سوم معمولاً دارای نگرشی مثبت به خود و توانایی های خود،اعتماد به نفس،دوست یابی،خانواده دوستی و همت والا در انجام وظایف هستند.

به طور نسبی آشنایی با مهارت های معمول رباتیک ، هوا فضا ، نجوم ، خلاقیت ، مهارت هـــــای هفت گانه رایانه ، زبان ،

آموزه های نماز ، مسائل بلوغ ( از جمله : آگاهی بخشی در خصوص مسائل روانی،اخلاقی،احکام دینی،فرصــــــت ها و

تهدید های بلوغ و راهکارهای خود کنترلی در مواجه با مسئله) ،اصول تفکر ، مشارکت در تصمیم گیری ها و مدیریـت ها ،

حفظ بهداشت فکری و اخلاقــیو ... دارند .