کادر آموزشی و علمی

نام دبیرآقایـــان

پایه

نام درس

آقای ایرانپوری

هفتم

قرآن

آقای بهزادفر

هشتم

محمدرضا فلسفی

نهم

امیر احمد ویسه

هفتم و هشتم و نهم

پیام های آسمان

محسن تاجداری

هفتم

عربی

راعی

هشتم

حسن مبارکی

 نهم

محمد  عسگری

هفتم

اجتماعی

مهدی لطیفی پور

هشتم

محمدرضا اخوان

نهم

ابراهیم دوستی

هفتم و  نهم

زبان

ابراهیم قربانی

هشتم

آرمان وکیلی

هفتم

ریاضی

بهتاش حسنی

هشتم

علی امینی میلانی

هفتم و هشتم

حمید رضا ملکی

نهم

حسن عبدی

هشتم

علوم

میرزایی

هفتم

ناصر مفرح

نهم

ملکان پور

هشتم و  هفتم و نهم

کار وفناوری

حیدر هاشمی

هفتم و هشتم و نهم

فرهنگ و هنر

علی اکبر محمدشاهی

هفتم و هشتم

ورزش

مسعود آهنگر

نهم

کیومرث عبادی

هفتم

فارسی

اکبر خوردچشم

هشتم

بهروز رجایی

نهم

محمود پناهی و حسن رحیمی

هفتم و هشتم

انشا و املا

احمدرضا ویسه

هفتم و هشتم

تفکر

جواد دیانی

نهم

دفاعی